Regulamin konkursu "Zostań ambasadorką #JestemSpokey"

Regulamin konkursu „Zostań Ambasadorką #JestemSpokey”    

 

§ 1 Postanowienia ogólne  

Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Zostań Ambasadorką #JestemSpokey”.Organizatorem konkursu jest Spokey Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach a. Roździeńskiego 188c. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com pod adresem: instagram.com/Spokey.pl (zwanej dalej Stroną). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal Facebook.com. ani z nim związany. Portal jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.  

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie i czas trwania

Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i przebywające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby pozostające z nim w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu lub samozatrudnieniu oraz członkowie rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu w całości, ze zobowiązaniem do jego przestrzegania, z potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). Konkurs trwa od 8.03.-16.03.2020. Wyniki zostaną ogłoszone do 48 godzin od zakończenia konkursu.  

 

§ 3 Zasady Konkursu

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest odpowiedź w komentarzu pod postem konkursowym na pytanie “Dlaczego powinnaś zostać ambasadorką linii OUTDOOR?”, oznaczenie trzech osób oraz udostępnienie grafiki konkursowej wraz z oznaczeniem konta @Spokey.pl na swoim profilu. Uczestnik konkursu musi być obserwującym konto @spokey.pl. Przedstawiciele Organizatora sprawdzą zgodność komentarzy konkursowych Uczestników z Regulaminem. Jeśli dany komentarz nie spełnia jego warunków, Organizator ma prawo wykluczyć go z Konkursu na zasadach opisanych w §5 niniejszego Regulaminu. Po zakończeniu Konkursu, spośród prac konkursowych przesłanych w trakcie jego trwania Jury złożone z przedstawicieli Organizatora wybierze 3 zwycięskie komentarze. Kryterium wyboru Zwycięzców przez Jury jest kreatywność komentarza zgłoszonego przez Uczestnika konkursu oraz jego adekwatność do postawionego pytania.
W czasie trwania Konkursu dany Uczestnik może dodać dowolną liczbę komentarzy, jednak jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę. Nagrodą w konkursie jest udział w sesji zdjęciowej wizerunkowej dla linii OUTDOOR 2020, realizowanej zasobami własnymi Organizatora. Każdy z laureatów dostanie 10 zdjęć na swój użytek. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Uczestnik nie ma prawa do zastrzeżenia szczególnych cech ani właściwości nagrody. Zwycięzca ma obowiązek skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną skierowaną do Strony oraz przekazać mu dane niezbędne do wydania i rozliczenia nagrody (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres-e-mail, wskazanie właściwego dla Laureata Urzędu Skarbowego). Nagrody zostaną wydane Zwycięzcy na terenie Polski, na koszt Organizatora, w wybrany przez niego sposób. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. Nagrody nieodebrane/niewykorzystane przez Laureata w oznaczonym czasie przepadają na rzecz Organizatora a Uczestnik traci roszczenie o ich wydanie w terminie późniejszym. Organizator nie ponosi ewentualnych kosztów dojazdu oraz noclegu Uczestnika. Przewidywany termin sesji zdjęciowej to 4.04.2020. Sesja zdjęciowa odbędzie w Jaworznie.

  § 4 Dane osobowe

Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu i przyznania nagród. Spokey sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy Al. Roździeńskiego 188c, jako Organizator Konkursu informuje, że jest Administratorem danych osobowych Uczestników, w tym Laureatów, które zostaną mu udostępnione w związku z przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, adres, nr tel. oraz adres e-mail, właściwy US i inne wskazane w § 3 Regulaminu. Dane pochodzą od Uczestników i zostały przekazane Organizatorowi na podstawie zgody osób uprawnionych, w celu ich przetwarzania w związku z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu, w tym w celu weryfikacji prawidłowości zgłoszenia w Konkursie, przyznania i wydania nagród, jak również dochodzenia ewentualnych roszczeń, w tym rozstrzygania roszczeń reklamacyjnych. Podanie danych związanych z realizacją Konkursu jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji Konkursu z udziałem określonego Uczestnika, w zgodzie z postanowieniami Regulaminu. Odbiorcą danych będą pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty wspierające Administratora w zakresie usług IT i transportowych oraz podmioty/osoby zaangażowane do wydania nagrody, w tym przeprowadzenia sesji. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. Przetwarzanie danych ma miejsce w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje im także prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być cofnięta w każdym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ani na prawidłowość czynności stanowiących realizację celu przetwarzania. Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń osób, których dane dotyczą lub realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego (w zakresie obowiązku przechowywania określonych dokumentów księgowych). Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu. Więcej informacji w tym przedmiocie można uzyskać pod nr tel. 32 317 20 62  oraz poprzez zapytanie zgłoszone na adres e-mail: biuro@spokey.pl (dane kontaktowe Administratora). Uczestnik wyraża zgodę na publikację treści jego pracy. W przypadku wygranej Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego danych osobowych w poście z wynikami Konkursu.  

 

§ 5 Wykluczenie z Konkursu i Prawo Autorskie

 

W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu. Organizator samodzielnie lub na wniosek Uczestników ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie jego pracy konkursowej, gdy zaistnieje podejrzenie, że zgłoszenie to narusza prawa autorskie lub zasady korzystania z serwisu Facebook.com, że jego treść w sposób ewidentny nie jest związana z tematem Konkursu, jest obraźliwa lub wulgarna albo gdy Uczestnik posługuje się na portalu Facebook.com kontem fikcyjnym (tj. nieposiadającym prawdziwych znajomych lub założonym wyłącznie w celu udziału w Konkursie). Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi w ramach zgłoszenia komentarzem konkursowym. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek zamieszczonego komentarza.  

§ 6 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Reklamacje – konkurs “Zostań ambasadorką #JestemSpokey”. Reklamacja powinna zawierać nazwę Konkursu, imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację oraz jego numer telefonu. Reklamacja pisemna powinna zostać własnoręcznie podpisana przez Uczestnika, pod rygorem jej nieważności.
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Jury Konkursowe.
3. Jury rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
4. Jury rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji, w terminie 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  

§ 7 Postanowienia końcowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w poście konkursowym.
Jednostkowa wartość Nagrody w Konkursie wynosi 600 złotych. Do wartości Nagród przypadających na rzecz Laureata, dla którego uzyskiwana Nagroda nie wiąże się z przychodem uzyskiwanym z działalności gospodarczej, dodana zostanie nagroda pieniężna w wysokości równej kwocie należnego od danego Laureata podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość tej nagrody dodatkowej nie będzie podlegała wypłacie na rzecz Uczestnika lecz zostanie przez Organizatora jako płatnika podatku dochodowego potrącona z wygranej Nagrody i odprowadzona tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej Nagrody do właściwego urzędu skarbowego. Uczestnik wyraża zgodę na potrącenie kwoty podatku dochodowego, którą powinien zapłacić Organizatorowi przed wydaniem wygranej Nagrody. Powyższe nie znajduje zastosowania do Uczestników, dla których uzyskiwana Nagroda, wiązać się będzie z przychodem uzyskiwanym z działalności gospodarczej. W przypadku Uczestników, którzy przystąpili do Konkursu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wartość Nagrody, stanowi przychód i powinna zostać przez nich rozliczona na zasadach ogólnych. Warunkiem przyznania nagrody jest podanie przez Zwycięzcę Nagrody wszystkich danych osobowych pozwalających na prawidłowe odprowadzenie podatku dochodowego.   Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).  

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel